INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete najmä informácie na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú Vaše práva, ako aj informáciu, akým spôsobom nás môžete kontaktovať v prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/fb-lead-ads/kariera/