INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra banky a Raiffeisen banky.

Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka, je organizačnou zložkou Tatra banky, ktorá samotná nemá právnu subjektivitu. Pri spracúvaní osobných údajov teda nevystupuje ani v postavení prevádzkovateľa, ani v postavení sprostredkovateľa či príjemcu. V súvislosti so službami a produktmi Raiffeisen banky sú teda vaše osobné údaje stále spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je Tatra banka.

INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 71/B, kontakt: DIALOG Live, *1100 / 0800 00 1100 / +421 2 5919 1000 (ďalej len „Tatra banka“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na [email protected] alebo písomne na adrese: DPO, Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

OBSAH MEMORANDA

1. Informácia o prevádzkovateľovi
2. Základné pojmy
3. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?
4. Kategórie osobných údajov, ktoré môže Tatra banka spracúvať:
5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
5.1 Poskytovanie bankových služieb, finančných a s tým súvisiacich služieb,
      identifikácia klientov banky a identifikácia zmluvných partnerov banky
5.2 Vyhotovovanie videozáznamu a audiozáznamu
5.3 Marketing
6. Spracúvanie biometrických údajov
7. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
8. Úverové registre
9. Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť?
9.1 Sprostredkovatelia
9.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín
9.3 Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení
10. Spoloční prevádzkovatelia
11. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
12. Ako chránime Vaše osobné údaje?
13. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Príloha č. 1: Informácia o spracúvaní osobných údajov v Spoločnom registri bankových informácií

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/osobne-udaje/