Poistenie schopnosti splácať Pôžičku.

Ideálne riešenie pre prípad nečakaných životných situácií, ktoré môžu mať za následok neschopnosť splácať pôžičku.

Atraktívne mesačné poistné

Bez skúmania zdravotného stavu

Úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť

Jednoduché uzatvorenie spolu s Pôžičkou

Výhody poistenia

 • Atraktívne mesačné poistné
 • Poistenie bez skúmania zdravotného stavu
 • Poistné krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť
 • Poistná ochrana klienta počas celej doby splatnosti Pôžičky
 • V prípade výpadku príjmu nie je nutné siahať na svoje úspory
 • Jednoduché uzatvorenie spolu s Pôžičkou

Parametre poistenia

 • Poistenie sa vzťahuje na zdravie a život klienta, na ktorého je zmluva o Pôžičke uzatvorená, to znamená hlavného dlžníka.
 • Vstupný vek poisteného je 18 – 65 rokov
 • Výška poistného je rovnaká počas celej doby splácania Pôžičky
 • Poistenie sa spláca jednoducho spolu so splátkami Pôžičky.
 • Poistné krytie v čase trvania poistenia kopíruje splácanie dlhu
 • Splatením Pôžičky poistenie automaticky zaniká

Poistné krytie

 • Úmrtie – v prípade vzniku poistenej udalosti Váš záväzok splatiť Pôžičku za Vás preberie poisťovňa. 

 • Úplná invalidita – v prípade vzniku poistenej udalosti Váš záväzok splatiť Pôžičku za Vás preberie poisťovňa.

 • Práceneschopnosť – v prípade vzniku poistenej udalosti Váš záväzok platiť mesačné splátky za Vás preberie poisťovňa.

 • Bližšie informácie k príslušnému poistnému krytiu sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach platných pre dátum podpisu zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti

Na nahlásenie poistnej udalosti použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • E-mailom na adresu info@uniqa.sk
 • Telefonicky, prostredníctvom infolinky UNIQA (+421) 2 32 600 100
 • Poštou na adresu poisťovne:
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátuKrasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Raiffeisen banky alebo UNIQA
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/pozicka/pozicka/poistenie-pozicky/