Osoby s osobitným vzťahom k banke

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke, sa na účely tohto zákona považujú

 

a) členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky,

b) členovia dozornej rady banky,

c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,

d) osoby blízke30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou,

e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,

f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

g) právnické osoby pod kontrolou banky,

h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke,

j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky,

k) jej správca programu krytých dlhopisov a zástupca jej správcu programu krytých dlhopisov,

l) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej účasti na banke.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/osoba-blizkym-vztahom-k-banke/