Informácie v prípade úmrtia klienta banky

Úmrtie blízkeho je mimoriadne náročná životná situácia a popri riešení všetkých krokov s tým súvisiacich, je potrebné zabezpečiť aj nahlásenie informácie o úmrtí banke zosnulého klienta.

Nahlásenie úmrtia klienta

Úmrtie klienta banky môžu pozostalí oznámiť banke nasledovným spôsobom:

  • Osobne v ktorejkoľvek pobočke banky. Pri návšteve pobočky si so sebou, prosím, nezabudnite priniesť originál úmrtného listu alebo jeho úradne overenú fotokópiu.
  • Zaslaním originálu alebo úradne overenej fotokópie úmrtného listu klienta na nasledovnú adresu banky:

    Tatra banka, a.s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
    Hodžovo nám. 3
    811 06  Bratislava

 Po prijatí informácie o úmrtí klienta vykoná banka nasledovné kroky:

  • Deaktivuje prístupy zosnulého do Internet bankingu a mobilnej aplikácie.
  • Zablokuje všetky platobné karty vydané na meno zosnulého.
  • Zablokuje všetky dispozičné oprávnenia zosnulého na všetkých produktoch v banke.
  • Prestane zasielať zosnulému e-maily a SMS správy.
  • Preruší zasielanie výpisov z účtu, informácie o stave na účte a výpisu poplatkov z účtu.

Čo je dôležité vedieť:

  • Účet ani viazaný vklad zosnulého banka neblokuje.
  • Prichádzajúce platby na účet zosnulého a odchádzajúce platby z účtu zosnulého bude banka naďalej realizovať v zmysle platných pokynov a zmluvných podmienok.
  • Zriadené trvalé príkazy a inkasá na účte zosnulého zostávajú v platnosti, a teda naďalej budú z účtu vykonávané až do okamihu ich zrušenia oprávnenými osobami (t.j. disponent, dedič, resp. dedičia, správca dedičstva alebo iné oprávnené osoby určené súdom).
  • Ak poručiteľ určil k svojmu účtu a/alebo viazanému vkladu disponentov a/alebo držiteľov platobnej karty, toto splnomocnenie smrťou zosnulého nezaniká, a teda ich oprávnenia a platobné karty zostávajú naďalej platné až do okamihu ich zrušenia oprávnenými osobami (t.j. dedič, resp. dedičia, správca dedičstva alebo iné oprávnené osoby určené súdom).

Dôležité informácie pre dediča/dedičov:

  • Bankové informácie o účte a stave finančných prostriedkov na účte pre účely dedičstva banka poskytuje výlučne na písomné vyžiadanie notára alebo príslušného súdu.
  • Počas prebiehajúceho dedičského konania banka umožní nakladať s účtom zosnulého oprávneným osobám, aj súdom ustanovenému správcovi dedičstva, ktorý predloží banke rozhodnutie súdu o svojom ustanovení za správcu dedičstva s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.
  • Po ukončení dedičského konania banka umožní zrušiť účet a/alebo viazaný vklad a prevziať zostatok zo zrušeného účtu a/alebo viazaného vkladu dedičovi v zmysle dedičského rozhodnutia. Dedič predloží banke originál alebo úradne overenú fotokópiu celého dedičského rozhodnutia.
  • Ak nadobudli účet a/alebo viazaný vklad spoločne viacerí dedičia, nie je potrebné, aby sa dostavili do banky všetci spoločne.
    Dedičia môžu udeliť splnomocnenie na vykonanie potrebných úkonov v banke jednému z dedičov alebo inej osobe. Splnomocnenie musí obsahovať úradne overený podpis splnomocniteľa.
  • Účet ani viazaný vklad nie je možné previesť na dediča/dedičov, ani na inú osobu.

Postup pri vysporiadaní dlhov zosnulého klienta:

Všetky dlhy (pôžička, rezerva, prečerpanie účtu) je možné uhradiť už počas dedičského konania.

Po skončení dedičského konania sa dlhy riešia individuálne s dotknutými dedičmi, resp. tretími osobami, ktoré prevzali dlhy poručiteľa. Za týmto účelom je možné kontaktovať banku na nasledovnom telefónnom čísle: 02/50 50 55 00.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/umrtie-klienta/