Spracúvanie osobných údajov

Na tomto mieste sú dostupné informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so získavaním vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku.

Informačné memorandum

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra banky a Raiffeisen banky.

Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka, je organizačnou zložkou Tatra banky, ktorá samotná nemá právnu subjektivitu. Pri spracúvaní osobných údajov teda nevystupuje ani v postavení prevádzkovateľa, ani v postavení sprostredkovateľa či príjemcu. V súvislosti so službami a produktmi Raiffeisen banky sú teda vaše osobné údaje stále spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je Tatra banka.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zakliknutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom informovania o produktoch, službách a inováciách“ udeľujem spoločnosti Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej len „banka“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalších údajov uvedených v kontaktnom formulári, údajov súvisiacich s používaním web stránok a aplikácií a údajov získaných o mne bankou v rámci vzájomnej komunikácie, a to za účelom informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných bankou ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany banky, vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profi lovania.
 

Súhlasím, aby ma za týmto účelom banka kontaktovala na uvedené telefónne číslo alebo e-mail a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov: Dovoľujeme si Vás informovať, že máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov banky. Máte právo požadovať od banky prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby INFOLINKA, e-mailom na [email protected] alebo osobne na pobočke. Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: [email protected] Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente s názvom Informačné memorandum ochrany osobných údajov umiestnenom na webovom sídle banky.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/fb-lead-ads/