Podpora vzdelávania

Raiffeisen banka podporí:

  • aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania predmetu,
  • jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
  • obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
  • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.

Prihlasovanie projektov:
od 2. 4. do 15. 5. 2019

Hlasovanie:
od 1. 6. do 30. 6. 2019

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 7. 2019

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • Materské, základné a stredné školy
  • Mimovládne neziskové organizácie
  • Mesto alebo obec
  • Verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-vzdelavania/