google-site-verification: google877958e8a6ae5267.html

Podpora vzdelávania

Raiffeisen banka podporí:

  • aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania predmetu,
  • jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
  • obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
  • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.

Prihlasovanie projektov:
od 2. 9. do 15. 10. 2020

Hlasovanie verejnosti:
od 1. 11. do 30. 11. 2020

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 12. 2020

Viac informácií nájdete na www.gestopremesto.sk

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-vzdelavania/