Finančné ukazovatele: Ako a kedy ich viete správne využiť?

| 17.09.2019 | 3 minúty čítania

Finančné ukazovatele: Ako a kedy ich viete správne využiť?

Finančné ukazovatele: Ako a kedy ich viete správne využiť?

Ak sa snažíte úspešne podnikať, finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou úspešného riadenia podniku. O celkovom zdraví vášho biznisu najlepšie hovoria finančné ukazovatele. Viete, ako a kedy ich správne využiť?

Na analýzu finančnej situácie v podniku sa najčastejšie používajú finančné ukazovatele. Táto metóda umožňuje porovnať daný podnik s ostatnými podnikmi, alebo s dosahovaným priemerom v odvetví. Pomocou finančných ukazovateľov môžete zanalyzovať rozhodujúce stránky svojej finančnej situácie.

Ukazovatele finančnej analýzy sa zameriavajú na likviditu, aktivitu, zadlženosť, rentabilitu atrhovú hodnotu podniku. Žiadny z ukazovateľov nie je nadradený nad ostatnými, navzájom sa dopĺňajú. Čo nie je jasné alebo viditeľné z jedného ukazovateľa, môže sa ukázať pri druhom. Analytikovi to umožňuje hodnotiť podnik pri rôznych situáciách.

Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity určujú schopnosť podniku pokryť krátkodobé záväzky aktívami, ktoré sú speňažiteľné do jedného roka. Rozoznávame tri stupne likvidity (okamžitá, bežná a celková likvidita), ktorých výpočet sa líši v rozsahu majetku potrebného na pokrytie záväzkov.

Ukazovatele aktivity

Merajú efektívnosť, s akou firma využíva zverené zdroje. Primerané využitie zdrojov je podmienkou stabilnej finančnej situácie. Majú dve podoby – doba obratu a počet obratov. Ukazovatele doby obratu vyjadrujú viazanosť peňazí v aktívach, teda aký čas trvá, kým sa dané aktívum zmení na tržby.

Ukazovatele počtu obratov hovoria o obnovení daného aktíva ročnými tržbami. Porovnaním jednotlivých ukazovateľov sa dá zhodnotiť schopnosť manažmentu riadiť obežné aktíva podniku.

Ukazovatele zadlženosti

Hádam neexistuje podnik, ktorý na svoje fungovanie nepotrebuje cudzí kapitál. Ukazovatele zadlženosti merajú schopnosť firmy splácať svoje dlhy. Vypovedajú o štruktúre finančných zdrojov pôsobiacej na stabilitu alebo nestabilitu podniku.

Finančné ukazovatele zadlženosti takisto poskytujú pohľad na spôsob financovania podniku – či podnik čerpá prevažne bankové úvery alebo ide o podnik, ktorý zdroje na svoje fungovanie získava vydávaním dlhopisov alebo akcií.

Ukazovatele rentability

Vyjadrením miery zisku sú ukazovatele rentability. Vypovedajú o celkovej výnosnosti podniku. Sú meradlom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, resp. dosahovať zisk pomocou investovaného kapitálu. Zároveň vďaka nim možno nahliadať aj na miesta, v ktorých vzniká samotný výsledok hospodárenia.

Ukazovatele trhovej hodnoty podniku

Zaujímajú sa potenciálni investori o investíciu do vášho podniku? Pri hľadaní vhodného „priestoru” pre zhodnotenie svojich prostriedkov si určite pomáhajú ukazovateľmi trhovej hodnoty podniku. Konštrukcia týchto ukazovateľov si však vyžaduje okrem údajov účtovnej závierky aj informácie z funkčných kapitálových trhov.

Výpočet finančných ukazovateľov je rýchly a nenáročný. Samotné však majú len malú výpovednú hodnotu. Pri spoločnom použití dokážu zhodnotiť podnik komplexne. Je dôležité porovnávať ich s inými podnikmi, najlepšie s celým odvetvím, v ktorom podnikáte. Na základe porovnávania zistíte, ako váš podnik obstál v porovnaní s konkurenciou a spoznáte jeho aktuálnu pozíciu v priestore.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/financne-ukazovatele-ako-kedy-ich-viete-spravne-vyuzit/