OČR a PN: Všetky základné informácie

| 20.01.2021 | 5 minút čítania

OČR a PN: Všetky základné informácie

S pojmami OČR a PN sa stretol asi každý zamestnaný človek. Ide o nemocenské poistenie, ktoré slúži ako náhrada straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a ako zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Viete, aká bude jeho výška v roku 2021?

Keď sa rozprávame o nemocenskom poistení, väčšine z nás príde na um najmä finančná stránka. Je to prirodzené, veď výpadok príjmu, hoci aj dočasný, nie je pre nikoho príjemný. Ošetrovné (OČR) a nemocenské (PN) nám ho aspoň čiastočne nahrádza.

Výška nemocenských dávok sa každý rok určuje percentuálnym podielom z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 je výška maximálneho denného vymeriavacieho základu stanovená na 71,8028 €/deň (v roku 2020 to bola suma 66,6083 €/deň).

Viete, kedy máte nárok na OČR a PN, ako si ho môžete uplatniť a aká bude výška vašej dávky v roku 2021? V našom článku vám to prezradíme.

OČR v roku 2021

Pojmom ošetrovné (OČR) označujeme nemocenskú dávku, ktorá je poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa a ďalších členov rodiny (manžel, manželka, rodič). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Na ošetrovné má nárok každý zamestnanec, živnostník, dobrovoľne aj povinne nemocensky poistená osoba a ten, komu vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v určitej ochrannej lehote.

Vyplácanie OČR

Ošetrovné sa väčšinou týka rodičov, ktorým ochorie dieťa. Takisto však oň môžete požiadať, keď máte chorého manžela, manželku alebo svojho vlastného rodiča. Maximálne denné ošetrovné v roku 2021 predstavuje hodnotu 39,49154 €. Podľa zákona vám Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí ošetrovné najviac za 10 dní (najnovšie s možnosťou predĺženia na 14 dní) s maximálnou výškou 395 €.

PN v roku 2021

Nemocenské (PN) sa poistencovi poskytuje vtedy, ak je pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon svojej zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Na nemocenské má nárok každý zamestnanec, živnostník, dobrovoľne aj povinne nemocensky poistená osoba a takisto fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v určitej ochrannej lehote.

Vyplácanie PN

Ak sa teda v roku 2021 stanete dočasne práceneschopným, maximálna výška vášho nemocenského na deň bude predstavovať 39,49154 €. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci vám Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské maximálne vo výške 1 184,80 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude suma 1 224,30 €.

Pandemické ošetrovné a nemocenské

Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu a vyzerá to tak, že ani 2021 nebude vo svojich prvých mesiacoch iný. Na základe ďalekosiahlych dopadov sa začalo posudzovať a vyplácať pandemické ošetrovné a nemocenské. Čo to vlastne je?

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné môžete žiadať počas krízovej situácie. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa poskytuje počas celej krízovej situácie a nie je obmedzené na 10 dní. Nárok na pandemické ošetrovné vznikne, ak sa poistenec stará o:

 • zdravé dieťa do dovŕšenia 11. rokov veku (10 rokov + 364 dní),
 • choré dieťa do dovŕšenia 16. rokov veku (15 rokov + 364 dní),
 • inak zdravé dieťa od dovŕšenia 11. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku (17 rokov + 364 dní) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky (spravidla 0 až 6 ročné), na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok, alebo ktoré nie je zapísané v detských jasliach alebo materskej škole,
 • osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela,
 • osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky).

Pandemické nemocenské

Je nemocenské, o ktoré môžete žiadať v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Bežne sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka). Kto má nárok na nemocenské počas aktuálnej krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19? Sú to:

 • zamestnanci, ktorí sú v nariadenej karanténe a izolácii. Vypláca sa od prvého dňa danej karantény alebo izolácie,
 • zamestnanci, ktorým bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie. Tí už nežiadajú zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, lebo na ňu nemajú v týchto prípadoch nárok,
 • pri takýchto podmienkach kontaktujú ošetrujúceho lekára, ktorý im na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a pošle ho do Sociálnej poisťovne.

Užitočné tipy na záver

 Aby nedošlo k žiadnym omylom a nepríjemným prekvapeniam pri žiadaní o ošetrovné (OČR) a nemocenské (PN), pripájame ešte pár rád:

 • Porozprávajte sa so zamestnávateľom – ak sa zaujímate o novú prácu, pýtajte sa na pohovoroch aj na poskytovanie PN a OČR. Aj keď máte to zákona automaticky nárok na tieto dávky, je dobré vedieť, ako k tomu pristupujú jednotliví zamestnávatelia.
 • Pravidelne preverujte novinky – aspoň raz za polrok a vždy s príchodom nového roka skontrolujte všetky novinky týkajúce sa PN a OČR. Okrem zmien vo výške dávok sa často menia aj vaše povinnosti pri žiadaní a uplatňovaní nároku. Budete tak vždy pripravení a nič vás neprekvapí.
 • Nezabudnite sa podpisovať – jednou z najčastejších chýb pri PN a OČR sú nepodpísané doklady. Bez vášho podpisu nemôže Sociálna poisťovňa dávky vyplácať.
 • Vyberte si spôsob vyplácania – dávky vám poisťovňa môže vyplácať hotovosťou alebo na účet. Tieto informácie nezabudnite uviesť pri žiadosti.
 • Viac zamestnaní, viac dávok PN – ak máte viac zamestnaní, z ktorých platíte nemocenské poistenie a žiadate o PN, dajte si od lekára vystaviť PN do každej práce zvlášť. Máte tak nárok na dávku z každého pracovného vzťahu, z ktorého ste nemocensky poistený.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ocr-pn-vsetky-zakladne-informacie/