Otec na materskej: Aké sú podmienky v roku 2021?

| 10.12.2020 | 5 minút čítania

Otec na materskej: Aké sú podmienky v roku 2021?

Starostlivosť o malé dieťa je u nás ešte stále vnímaná ako tradičná úloha ženy. Spoločnosť sa však vyvíja a je veľa oteckov, ktorí zostávajú doma so svojou ratolesťou. Kedy sa túto možnosť oplatí využiť aj z finančného hľadiska?

Materská vs rodičovská dovolenka

Materskú dovolenku poskytuje zamestnávateľ matke alebo otcovi, ktorý sa stará o novonarodené dieťa. Štandardne trvá 34 týždňov. Osamelá matka má nárok na 37 týždňov a matka, ktorá súčasne porodila dve alebo viac detí, na 43 týždňov dovolenky. Označuje sa ako voľno „v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa“.

Žena nastupuje na materskú dovolenku zvyčajne už pred pôrodom, väčšinou od začiatku 6. (najskôr 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak na materskú dovolenku nastupuje otec (alebo iná osoba), môže tak spraviť, samozrejme, až po pôrode a má nárok na 28 týždňov.

To, čo sa v bežnej reči často označuje ako „materská dovolenka“ sa správne nazýva rodičovská dovolenka. Začína po skončení materskej, udeľuje ju zamestnávateľ a trvá minimálne mesiac. Môže sa predĺžiť až do dňa 3. narodenín dieťaťa.

Aké budú podmienky materskej dovolenky v roku 2021?

Pri nastupovaní na materskú, resp. rodičovskú dovolenku musí žena, prípadne muž mať nemocenské poistenie minimálne 270 dní počas predchádzajúcich 2 rokov. Ak ste zamestnaný, zamestnávateľ je povinný vám udeliť rodičovskú dovolenku, ale musíte ho o to požiadať.

Výška materského sa vypočítava ako 75 % denného vymeriavacieho základu. Maximálne materské môže v roku 2021 dosiahnuť približne 1700 eur.  Ak je matka alebo otec zamestnaný, percento sa počíta z hrubého príjmu, ak je živnostník, tak základom je príjem z podnikania. Materské je v podstate nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, a to:

  • matke dieťaťa,
  • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa),
  • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Vyššie uvedené osoby však nemajú nárok na materské automaticky, nakoľko musia splniť podmienky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výška rodičovského príspevku v roku 2021

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v závislosti od miesta trvalého bydliska osoby, ktorá žiada o rodičovský príspevok. Štát ním prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok býva častokrát mylne označovaná za osobu na rodičovskej dovolenke. V praxi však platí, že nie každý, kto poberá rodičovský príspevok je automaticky aj na rodičovskej dovolenke. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce totiž na rodičovskej dovolenke môže byť iba žena alebo muž v postavení zamestnanca.

Od januára 2021 bude výška rodičovského príspevku stanovená na:

  • 275,90 eur mesačne, alebo
  • 378,10 eur mesačne ( ak sa oprávnenej osobe, ktorá o príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské).

Kedy sa oplatí ostať otcovi na materskej dovolenke?

Od roku 2011 platí, že na materskú dovolenku môže ísť aj otec, a od roku 2019 môžu byť na materskej dokonca obaja rodičia súčasne – matka s novonarodeným dieťaťom, otec so starším dieťaťom (1 – 3 roky).

Materská dávka predstavuje, ako sme už spomínali vyššie, 75 % hrubej mzdy, čiže je to neporovnateľne vyššia suma ako rodičovský príspevok. Z ekonomického hľadiska je teda výhodné využiť dvojitú materskú dovolenku. Okrem toho sa ju oplatí vyčerpať, ak matka nespĺňa podmienky alebo muž je podnikateľ/živnostník. Počas materskej môže naďalej podnikať a navyše je oslobodený od platenia odvodov.

Otec môže využiť aj rodičovskú dovolenku. To sa oplatí najmä v prípade, ak žena zarába viac než muž, alebo si nemôže dovoliť odísť z práce na takú dlhú dobu.

Ako to vidia samotní otcovia?

Otázka, či má otec ostať doma s dieťaťom, alebo nie nemá len finančné aspekty. Na jednej strane sa hovorí, že si otec na materskej vytvorí bližšie puto s dieťaťom. Na druhej strane ide aj naďalej o fenomén, ktorý sa nie vždy stretáva s pochopením.

Spoločnosť sa vyvíja, menia sa stereotypy a zaužívané spoločenské role mužov a žien. Žena už nemusí byť jediná, kto sa doma stará o deti a takisto muž neostáva na uživenie rodiny sám. Ženy pracujú na plné úväzky, budujú si kariéru a po materskej sa do práce vracajú skôr.

Strach, že sa muži na materskej dovolenke nedokážu o dieťa postarať, je dávno neopodstatnený. Otcovia na materskej sú dnes jednoducho bežný jav, ktorý utužuje rodinu, vzťah medzi mužom a ženou a takisto prináša mnohé finančné výhody.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/otec-materskej-ake-su-podmienky-roku-2021/