Variabilný a konštantný symbol: Všetko, čo potrebujete vedieť

| 13.09.2023 | 4 minúty čítania

Variabilný a konštantný symbol: Všetko, čo potrebujete vedieť

S pojmami variabilný a konštantný symbol sa v elektronických platbách stretávame často. Viete však, čo presne tieto symboly znamenajú, na čo slúžia a kedy sa bez nich nezaobídete?

K tomu, aby sme mohli zabezpečiť bezproblémovú a spoľahlivú komunikáciu medzi rôznymi účastníkmi finančných transakcií, potrebujeme takzvané bankové identifikátory. Ide o rôzne kódy, ktoré pomáhajú zaradiť konkrétnu platbu, urýchľujú celý proces bankovej komunikácie a eliminujú zbytočné chyby pri spracovaní platieb.

Jednými z nich sú napríklad variabilný a konštantný symbol.

Čo je variabilný symbol

Variabilný symbol je číselný kód, ktorý slúži na identifikáciu platieb príjemcom. Ide o maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s inými údajmi (číslo účtu príjemcu vo forme IBAN, konštantný symbol, suma a pod.) súčasťou prevodného príkazu.

Vyplniť variabilný symbol síce nie je povinné, ale pri určitých typoch platieb vám jeho nevyplnenie môže spôsobiť problémy.

Variabilný symbol sa využíva predovšetkým pri platbách za:

  • ubytovanie,
  • energie,
  • služby operátorom.

Kde nájdem variabilný symbol?

Variabilný symbol býva spravidla uvedený na faktúre, ktorú vám zasiela poskytovateľ služieb, napríklad operátor alebo dodávateľ elektriny či plynu. Potrebuje ho na to, aby vedel vašu platbu spárovať s vašou faktúrou.

Ak variabilný symbol nevyplníte, peniaze síce danej spoločnosti na jej účet prídu, ale ona vás nebude schopná vedieť identifikovať ako jej platiteľa a platba sa ľahko stratí. A tak sa môže stať, že sa zrazu ocitnete v zozname dlžníkov aj napriek tomu, že ste faktúru zaplatili.

Čo robiť, ak zadám zlý variabilný symbol?

Mýliť sa je ľudské, preto sa občas môže stať, že variabilný symbol zadáte chybne. Čo robiť v takom prípade?

  • Ak prijímateľ vyžaduje spárovanie faktúry s platbou, vaša platba sa vám zrejme vráti na váš účet. V tom prípade ju jednoducho zadáte nanovo.
  • Ak sa vám platba nevráti, kontaktujte prijímateľa a upovedomte ho o chybnom variabilnom symbole, podľa ktorého bude vedieť platbu spárovať.

Čo je konštantný symbol

Konštantný symbol je ďalší identifikátor, ktorý sa často používa spolu s variabilným symbolom na ešte podrobnejšie zaradenie platby k správnemu účelu alebo klientovi. Ide o 4-miestne identifikačné číslo, ktoré určuje ekonomický charakter platby a spôsob platenia alebo zúčtovania.

Prvé tri čísla určujú charakter platby a posledné číslo spôsob, akým bola platba vykonaná.

Konštantný symbol rozdeľujeme do 10 tried od 0 po 9. Prvé štyri triedy súvisia s platbami orgánom štátnej a verejnej správy, s úhradami medzi firmami, plnením daňových povinností a podobne.

Triedy rozdeľujeme nasledovne:

0 – platby za tovar a služby

1 – vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu

2 – platby za dodávky investičnej povahy

3 – mzdové a ostatné osobné náklady

4 – príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov

5 – ostatné finančné platby

6 – prevody medzi účtami toho istého klienta

7 – pokladničné príjmy

8 – rezerva

9 – vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ku klientom

 

Kedy ho používať a príklad použitia konštantného symbolu

Konštantný symbol nie je povinný a pri bežných prevodoch ho obyčajná fyzická osoba pravdepodobne nebude často využívať. Neznamená to však, že nemá svoj význam.

Najčastejšie sa s konštantným symbolom stretávajú menší a strední podnikatelia, ako napr. živnostníci, platiaci pravidelné odvody, poistenia a dane. Konštantný symbol nájdu zvyčajne v pokynoch od poisťovní či úradov, prípadne vo faktúrach.

Zoznam konštantných symbolov

Ďalej uvádzame najpoužívanejšie konštantné symboly, ktoré sa na Slovensku v bankovom styku používajú.

Medzi najpoužívanejšie konštantné symboly patria:

0308 – Platby za služby

0558 – Finančné platby ostatné

3558 – Platby poistného poisťovniam

0858 – Prechodne poskytnuté pôžičky

0168 – Splátky úverov a pôžičiek

 

Podrobný zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov:

0008 – Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)

0028 – Platby za dodávky investičnej povahy

0038 – Prostriedky na mzdy

0058 – Penále, poplatky z omeškania, iné majetkové sankcie, náhrady škôd

0068 – Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady

0078 – Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie

0108 – Platby za poľnohospodárske výrobky

0138 – Zrážky z miezd

0158 – Hospodársko operatívne výdavky

0168 – Splátky úverov a pôžičiek

0178 – Tržby za poskytnuté služby

0308 – Platby za služby

0358 – Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt

0558 – Finančné platby ostatné

0858 – Prechodne poskytnuté pôžičky

0938 – Dávky sociálneho zabezpečenia

0968 – Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta

1018 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vo vzťahu k ŠR

1118 – Administratívne a iné poplatky a platby - vo vzťahu k ŠR

1144 – Bežná záloha dane

1144 – Platba bežná, preddavok na daň

1148 – Bežná záloha dane

1318 – Príjmy zo splác. pôžič. poskytnutých zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu

1344 – Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1348 – Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1548 – Dodatočné daňové priznanie

1744 – Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO

1748 – Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO, DPPO)

1944 – Zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti,

dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane

1948 – Zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní

2018 – Ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR

2058 – Nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)

2144 – Dodatočne vyrubená daň

2148 – Dodatočne vyrubená daň

2558 – Úhrady poistných plnení poisťovňami

2848 – Pauš. daň podľa §15Z.č. 366/1999 Z.z. o dan. z príjmov

3058 – Predaj cenných papierov

3118 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

3148 – Penále z kontroly

3344 – Sankčný úrok, penále

3348 – Penále zo správy

3548 – Penále vyrubené daňovými organmi z kontroly

3558 – Platby poistného poisťovniam

3718 – Nájomné za prenájom - vo vzťahu k ŠR

3748 – Penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy

4058 – Vyplácanie výnosov z cenn. papierov, splatnosť menovitej hodnoty

4948 – Vrátenie dane - nepriame dane

5058 – Ostatné obchody s cennými papiermi

5118 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - vo vzťahu k ŠR

5144 – Zvýšenie dane

5148 – Zvýšenie dane

5344 – Nadmerný odpočet

5348 – Nárok na odpočet dane

5748 – Dodatočné daňové priznanie

5918 – Splácanie dom. istiny, splác. výnosy z cenných papierov - vo vzťahu k ŠR

5944 – Zvýšenie dane - daňová inšpekcia

5948 – Zvýšenie dane - daňová inšpekcia

6144 – Dodatočná platba z daňovej inšpekcie

6148 – Dodatočná platba z daňovej inšpekcie

6344 – Pokuta z kontroly

6348 – Pokuta z kontroly

6544 – Pokuta zo správy

6548 – Pokuta zo správy

6744 – Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou

6748 – Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou

6948 – Pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osobného účtu ŠR

7144 – Sankčný úrok z daňovej inšpekcie

7148 – Penále z daňovej inšpekcie

7344 – Úrok pri odklade platenia

7348 – Úrok pri odklade platenia

7544 – Exekučné náklady

7548 – Exekučné náklady

7748 – Úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku

7944 – Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom

7948 – Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom

8144 – Platba (účtovaná súčasne s predpisom)

8148 – Platba (účtovaná súčasne s predpisom)

8748 – Platba na vyrovnanie preplatku

 

Zoznam konštantných symbolov pri úhrade dane:

1144 – bežná platba, preddavok na daň

1344 – doúčtovanie daní za predchádzajúce obdobie

1744 – vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO

1944 – zúčtovanie preddavkov dane z príjmu závislej činnosti

2144 – dodatočne vyrubená daň

3344 – sankčný úrok, penále

5344 – nadmerný odpočet

6344 – pokuta z kontroly

6544 – pokuta zo správy

7344 – úrok pri odklade platenia

7544 – exekučné náklady

7944 – blokové pokuty od daňového úradu

8144 – platba (účtovaná súčasne s predpisom)

 

Ďalšie bankové identifikátory

Okrem variabilného a konštantného symbolu existuje ešte niekoľko ďalších identifikátorov, ktoré sa používajú na rôzne účely pri transakciách a platbách. Sú to napríklad:

Špecifický symbol

Podobne ako konštantný symbol, ide o číselný kód, ktorý identifikuje konkrétny druh alebo kategóriu platby. Špecifický symbol sa môže používať na ďalšie rozlíšenie medzi rôznymi typmi transakcií.

Referenčné číslo

Je to unikátny identifikátor, ktorý sa používa na identifikáciu konkrétnej platby alebo transakcie. Môže byť generovaný rôznymi spôsobmi, napríklad kombináciou dátumu, času a iných údajov.

IBAN a SWIFT/BIC kód

Tieto kódy slúžia na identifikáciu konkrétneho bankového účtu a banky. IBAN (Medzinárodné číslo bankového účtu) identifikuje účet, zatiaľ čo SWIFT alebo BIC kód (Bank Identifier Code) identifikuje banku.

Osobné identifikačné číslo (OIC)

Tento identifikátor sa používa na identifikáciu fyzických osôb pri bankových transakciách a platbách.

Kód platobnej karty

Pri platbách pomocou kreditných alebo debetných kariet sa používa kód platobnej karty, ktorý označuje konkrétnu kartu a jej údaje.

Poznámka k platbe

Ide o textový popis, ktorý môže byť pripojený k platbe a slúži na poskytnutie dodatočných informácií pre príjemcu.

Použitie konkrétnych identifikátorov môže závisieť od miestnych bankových noriem a platobných systémov či od pravidiel konkrétneho príjemcu platby.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ucet/variabilny-konstantny-symbol-vsetko-co-potrebujete-vediet/