RBI ZVÝŠILA V PRVÝCH TROCH ŠTVRŤROKOCH 2016 ZISK PRED ZDANENÍM NA 746 MIL. EUR

| 18.11.2016

RBI ZVÝŠILA V PRVÝCH TROCH ŠTVRŤROKOCH 2016 ZISK PRED ZDANENÍM NA 746 MIL. EUR

  • Medziročný pokles čistých úrokových výnosov o 12,3 percenta na 2,187 mil. EUR (1-9/2015: 2,495 mil. EUR)
  • Pokles výnosu z prevádzkovej činnosti o 5,2 percent na 3,470 mil. EUR (1- 9/2015: 3,660 mil. EUR)
  • Stabilné všeobecné administratívne náklady na úrovni 2,100 mil. EUR (1- 9/2015: 2,101 mil. EUR)
  • Pokles čistých opravných položiek na straty z úverov o 36,7 percent na 503 mil. EUR (1-9/2015: 795 mil. EUR)
  • Zvýšenie zisku pred zdanením o 5,3 percenta na 746 mil. EUR (1-9/2015: 708 mil. EUR)
  • Pokles zisku po zdanení o 6,9 percent na 480 mil. EUR (1-9/2015: 516 mil. EUR)
  • Pokles konsolidovaného zisku o 14,7 percent na 394 mil. EUR (1- 9/2015: 461 mil. EUR)
  • Pokles pomeru nesplácaných úverov o 1,7 percenta na 10,2 percent v porovnaní s koncom roka 2015
  • Zvýšenie pomeru vlastného kapitálu Tier 1 (prechodný) o 0,5 percentuálneho bodu na 12,6 percent v porovnaní s koncom roka 2015
  • Zvýšenie pomeru vlastného kapitálu Tier 1 (celkový) o 0,8 percentuálneho bodu na 12,3 percenta v porovnaní s koncom roka 2015

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania.

V prvých troch štvrťrokoch roka 2016 vytvorila Skupina Raiffeisen Bank International Group (RBI) zisk pred zdanením v hodnote 746 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 5,3 percentá, t.j. 38 mil. EUR. Prevádzkový príjem medziročne klesol o 5 percent, t.j. o 190 mil. EUR na 3,470 mil. EUR. Čistý úrokový výnos naďalej klesal, a to o 12 percent na 2,187 mil. EUR kvôli vyššie spomenutej nízkej úrovni úrokových sadzieb. To môžeme pripísať hlavne trvalo nízkym úrokovým sadzbám na trhu v mnohých krajinách pôsobenia Skupiny a existujúcemu prebytku likvidity, ako aj zníženiu úrokových výnosov z derivátov v hodnote 171 mil. EUR, konkrétne v za účelom hedgingu, čo bolo ovplyvnené trhovými výkyvmi v prvej polovici roka 2015. Zisk po zdanení medziročne klesol o 6,9 percent na 480 mil. EUR. Konsolidovaný zisk bol v uvedenom období na hodnote 394 mil. EUR, čo znamená pokles v hodnote 14,7 percent, t.j. 68 mil. EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/rbi-zvysila-prvych-troch-stvrtrokoch-2016-zisk-pred-zdanenim-746-mil-eur/