2015: RBI vytvorila konsolidovaný zisk v hodnote 379 mil. €

| 16.05.2016

 • Medziročný pokles čistých úrokových výnosov o 12,2 percent na 3,327 mil. EUR (20141: 3,789 mil. EUR)
 • Pokles výnosu z prevádzkovej činnosti o 7,9 percent na 4,929 mil. EUR (20141: 5,350 mil. EUR)
 • Pokles všeobecných administratívnych nákladov o 3,6 percent na 2,914 mil. EUR (20141: 3,024 mil. EUR)
 • Pokles čistých opravných položiek na straty z úverov o 27,8 percent na 1,264 mil. EUR (20141: 1,750 mil. EUR)
 • Zisk pred zdanením v hodnote 711 mil. EUR (20141: strata 105 mil. EUR)
 • Zisk po zdanení v hodnote 435 mil. EUR (20141: strata 587 mil. EUR)
 • Konsolidovaný zisk v hodnote 379 mil. EUR (20141: strata 617 mil. EUR)
 • Zvýšenie pomeru nesplácaných úverov o 0,5 percentuálnych bodov na 11,9 percent v porovnaní s koncom roka 20141
 • Zvýšenie základného pomeru Tier 1 ratio (prechodný) o 1,3 percentuálnych bodov na 12,1 percent
 • Zvýšenie základného pomeru Tier 1 ratio (celkový) o 1,5 percentuálnych bodov na 11,5 percent
 • Výnosy na akciu v hodnote 1,30 EUR (20141: mínus 2.17 EUR)

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania.
 
V roku 2015 spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) vytvorila pozitívny zisk pred zdanením v hodnote 711 mil. EUR po tom ako uzavrela finančný rok s negatívnym konsolidovaným výsledkom po prvý krát v roku 2014 kvôli množstvu nenávratných efektov. Zisk po zdanení bol v roku 2015 v hodnote 435 mil. EUR a konsolidovaný zisk bol na úrovni 379 mil. EUR.

Pri počte akcií v hodnote 292,98 mil. EUR ku 31.12. 2015 (v predchádzajúcom roku to bolo 292,98 mil. EUR) bol zisk na akciu v hodnote 1,30 EUR.
„Spoločnosť RBI má za sebou veľmi rušný, no zároveň vcelku dobrý rok. Vrátili sme sa do ziskového teritória a pokročili sme v našom transformačnom programe. Dokázali sme výrazne posilniť naše kapitálové pomery a zlepšiť rizikový profil banky,” povedal Karl Sevelda, CEO spoločnosti RBI.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/2015-rbi-vytvorila-konsolidovany-zisk-hodnote-379-mil/