Náročná situácia v prvých troch štvrťrokoch 2014: RBI s konsolidovaným ziskom 225 miliónov €

| 20.11.2014

  • Čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 4,2 percent na 2,894 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 2,776 miliónov €)
  • Pokles výnosov z prevádzkovej činnosti o 3,0 percent na 4,137 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 4,267 miliónov €)
  • Pokles všeobecných administratívnych nákladov o 5,5 percent na 2,295 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 2,430 miliónov €)
  • Nárast čistých opravných položiek na straty o 35.4 percent na 1,083 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 800 miliónov €)
  • Pokles zisku pred zdanením o 27,9 percent na 502 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 696 miliónov €)
  • Pokles zisku po zdanení o 43,7 percent na 259 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 461 miliónov €)
  • Pokles konsolidovaného zisku o 45,2 percent na € 225 miliónov (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 411 miliónov €)
  • Nárast pomeru nesplácaných úverov o 0,4 percentuálnych bodov na 11,1 percent v porovnaní s koncom roka 2013
  • Základný pomer tier 1 (prechodný) zvýšený o 0,3 percentuálnych bodov na 11,0 percent
  • Medziročný pokles výnosov na akciu o 68,9 percent na  0,42 € (3. štvrťrok 2013: 1,34 €)

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

V prvých troch štvrťrokoch roka 2014 spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) vygenerovala zisk pred zdanením vo výške 502 miliónov €, čo zodpovedá poklesu v hodnote 28 percent, resp. 194 miliónov € medziročne. Toto obdobie bolo charakteristické prevládajúcim geopolitickým napätím na Ukrajine a novými tlakmi v bankovom sektore v Maďarsku. Zisk po zdanení klesol medziročne o 44 percent na 259 miliónov €. Zisk pripísaný nekontrolným podielom klesol o € 16 miliónov € na mínus 34 miliónov €, čo malo za následok konsolidovaný zisk v hodnote 225 miliónov €. Vďaka navýšeniu kapitálu uskutočnenému na začiatku roka 2014 vzrástol priemerný počet nesplatených akcií v uvedenom období na 282,7 miliónov € (v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka: 194,9 miliónov). To malo za následok zisk na akciu v hodnote 0,42 €, pričom v rovnakom období minulého roka bolo toto číslo na úrovni 1,34 €.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/narocna-situacia-prvych-troch-stvrtrokoch-2014-rbi-konsolidovanym-ziskom-225-milionov/