RBI JE S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 557 MILIÓNOV € PO ŠTVRTÝ KRÁT NAJZISKOVEJŠOU RAKÚSKOU BANKOU

| 27.03.2014

  • Medziročný nárast čistých úrokových výnosov o 7,4 % na 3 729 miliónov € (2012: 3,472 €)
  • Nárast výnosov z prevádzkovej činnosti (bez zníženia hodnoty goodwillu a bankových odvodov) o 8,2 % na 5 729 miliónov € (2012: 5 297 miliónov €)
  • Zvýšenie režijných nákladov o 2,5 % na 3 340 miliónov € (2012: 3 258 miliónov €)*
  • Zvýšenie rezerv na straty spôsobené znížením hodnoty o 13,9 % na 1 149 miliónov € (2012: 1 009 miliónov €)
  • Pokles zisku pred zdanením o 19,5 % na 835 miliónov € (2012: 1 037 miliónov €)*
  • Pokles konsolidovaného zisku o 23,6 % na 557 miliónov € (2012: 730 miliónov €)*
  • Nárast nesplácaných úverov na 10,7 % (zvýšenie o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roka 2012)
  • Základný pomer Tier 1 (celkové riziko) na stabilnej úrovni 10,7 %
  • Pokles výnosov na akciu o 0,89 € na 1,83 €* (2012: 2,72 €)

*Úprava údajov za minulý rok v dôsledku retrospektívneho použitia štandardu IAS 19R.

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

RBI dosiahla v roku 2013 zisk pred zdanením vo výške 835 miliónov €. Medziročný pokles o 203 miliónov € spôsobili najmä jednorazové vplyvy v roku 2012, napríklad predaj dlhopisov a spätné odkúpenie hybridného kapitálu Tier 1 v celkovej výške 276 miliónov €. Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti sa výrazne zvýšil o 17 %, resp. 351 miliónov €. Tento potešujúci výsledok bol v protiklade k vyššej tvorbe čistých rezerv na straty spôsobené znížením hodnoty (nárast o 140 miliónov €), vyšším bankovým odvodom a zápornému výsledku v oblasti derivátov a záväzkov. „Náš dobrý hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti opäť raz potvrdzuje, že náš obchodný model je stabilný aj v náročných časoch, a to napriek vysokej tvorbe rezerv. Po štvrtý raz za sebou sme dosiahli najlepší výsledok spomedzi rakúskych bánk,“ povedal CEO RBI Karl Sevelda.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/rbi-je-konsolidovanym-ziskom-557-milionov-po-stvrty-krat-najziskovejsou-rakuskou-bankou/