RBI s konsolidovaným ziskom v hodnote 288 mil. EUR v prvej polovici 2015

| 19.08.2015

 • Medziročný pokles čistých úrokových výnosov o 13,9 percent na 1,682 mil. EUR (1. polrok 2014: 1,954 mil. EUR)
 • Pokles výnosu z prevádzkovej činnosti o 11,0 percent na 2,444 mil. EUR (1. polrok 2014: 2,747 mil. EUR)
 • Pokles všeobecných administratívnych nákladov o 8,6 percent na 1,388 mil. EUR (1. polrok 2014: 1,519 mil. EUR)
 • Zvýšenie čistých opravných položiek na straty z úverov o 4,3 percent na 592 mil. EUR (1. polrok 2014: 568 mil. EUR)
 • Pokles zisku pred zdanením o 9,8 percent na 467 mil. EUR (1. polrok 2014: 518 mil. EUR)
 • Pokles zisku po zdanení o 12,2 percent na 326 mil. EUR (1. polrok 2014: 371 mil. EUR)
 • Pokles konsolidovaného zisku o 16,4 percent na 288 mil. EUR (1. polrok 2014: 344 mil. EUR)
 • Zvýšenie pomeru nesplácaných úverov o 0,6 percentuálnych bodov na 11.9 percent v porovnaní s koncom roka 2014
 • Zvýšenie základného pomeru Tier 1 ratio (prechodný) o 0,5 percentuálnych bodov na 11,4 percent
 • Zvýšenie základného pomeru Tier 1 ratio (celkový) o 0,7 percentuálnych bodov na 10,7 percent
 • Pokles výnosov na akciu o 20,4 percent na 0,98 EUR (1. polrok 2014: 1.24 EUR)

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania.

V prvej polovici roka 2015 spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) vytvorila zisk pred zdanením v hodnote 467 mil. EUR, čo je o 10 percent, t.j. 51 mil. EUR pod porovnateľnou úrovňou obdobia minulého roka. Zatiaľ čo bol prevádzkový výsledok 14 percent pod úrovňou hodnoty v predchádzajúcom roku kvôli klesajúcim čistým úrokovým výnosom; vyššie výsledky hodnotenia derivátov a nižšie jednorazové dopady než v predchádzajúcom roku (ustanovenie Zákona o vyrovnaní v Maďarsku) mali za následok zlepšenie hodnoty zisku pred zdanením. Zisk po zdanení klesol medziročne o 12 percent na 326 mil. EUR. Konsolidovaný zisk bol v prvej polovici roka na úrovni 288 mil. EUR, čo znamená pokles o 16 percent, t.j. 57 mil. EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/rbi-konsolidovanym-ziskom-hodnote-288-mil-eur-prvej-polovici-2015/