UZNESENIE O ZLÚČENÍ RZB A RBI

| 12.10.2016

Predstavenstvá a dozorné rady spoločností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) a Raiffeisen Bank International AG (RBI) sa v princípe uzniesli na svojom zlúčení. V tejto súvislosti boli tiež definované predbežné hodnoty zlučovaných subjektov. Spoločnosť RZB bude včlenená do spoločnosti RBI. Zlúčená spoločnosť bude naďalej uvedená na burze cenných papierov.

Transakcia zahŕňa funkcie spoločnosti RZB ako centrálnej inštitúcie skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, ako aj kapitálové účasti spoločnosti RZB, okrem plánovaného čiastočného predaja akcií spoločnosti UNIQA. Všetky príspevky do zisku a čistý príjem zo zhodnotenia vzťahujúci sa ku podielu, ktorý má byť predaný, bol odstránený z výkazu ziskov a strát, ale je vykázaný v kapitále. Základný pomer tier 1 (plne zavedený) zlúčeného subjektu by na základe formálnych výpočtov bol 11,3 percent k 30. 6. 2016.

Predbežné hodnoty zlučovaných subjektov boli stanovené na základe najnovších relatívnych odhadov, ktoré vypracovali dvaja medzinárodne uznávaní znalci. Na základe toho predstavenstvo očakáva, že percento voľne obchodovateľných akcií spoločnosti RBI bude následne po vykonaní transakcie na úrovni 34,6 a 35,7 percent (predtým 39,2 percent, v každom prípade založené na počte akcií v obehu, čo nezahŕňa vlastné akcie).

Znalcov vybrali predstavenstvá spoločností RZB a RBI nezávisle od seba, aby vykonali porovnávacie zhodnotenie na základe metodológie dividendového diskontného modelu podľa medzinárodných štandardov oceňovania. Nestrannosť konečného výmenného pomeru, ktorý je ešte potrebné určiť, musí dodatočne potvrdiť nezávislý audítor menovaný súdom podľa rakúskeho zákona o zlúčeniach spoločností.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti RBI, ktoré bude hlasovať o zlúčení, pričom sa vyžadujú hlasy akcionárov, ktorých podiel tvorí aspoň 75 % z prítomného kapitálu, je naplánované na 24. 1. 2017. Dokumenty potrebné k hlasovaniu o zlúčení – po finalizácii výmenného pomeru a dokončení testovania zo strany dozornej rady a externých audítorov, ktoré je požadované na základe zákona – budú zverejnené do 23. 12. 2016.

Finančné ciele spoločnosti RBI budú naďalej platné a nezmenené, a budú sa po transakcii vzťahovať na zlúčenú inštitúciu: pomer CET1 (plne zavedený) na úrovni najmenej 12 percent a kapitálový pomer (plne zavedený) na úrovni najmenej 16 percent do konca roka 2017. Návratnosť kapitálu pred zdanením v hodnote približne 14 percent a konsolidovaná návratnosť kapitálu v hodnote približne 11 percent patria medzi strednodobé ciele. Ďalším cieľom bude dosiahnuť pomer nákladov a výnosov medzi 50 a 55 percent zo strednodobého hľadiska.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/uznesenie-zluceni-rzb-rbi/